Η οργανωτική δομή της  εταιρείας παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο σχεδιασμό,  ολοκληρωμένων λύσεων, λειτουργώντας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Στόχος του οργανωτικού σχήματος είναι η διατήρηση μιας δομής που υποστηρίζει τη συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης μεταξύ των στελεχών και συνεργατών της εταιρείας.

Σκοπός της δομής αυτής είναι αφ' ενός η δημιουργία των καταλληλότερων, για κάθε περίπτωση, ομάδων εργασίας και αφ' ετέρου η διαρκής επιμόρφωση και επαγγελματική πρόοδος των στελεχών και συνεργατών της.

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα μέλη του δικτύου της εταιρείας επιτυγχάνει την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στα ερεθίσματα από το περιβάλλον των σύγχρονων τεχνολογιών και της οικονομίας.